REGULAMIN 2020 / 2021

REGULAMIN AKADEMII TAŃCA D WAY OF LIFE


§ 1 Informacje podstawowe.


1. Akademia Tańca D WAY OF LIFE (zwana dalej „Akademią” lub „D WAY OF LIFE”) zajmuje się
odpłatną i nieodpłatną działalnością pożytku publicznego m.in. w zakresie nauki tańca i
akrobatyki, na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Akademia Tańca D WAY OF LIFE prowadzona jest przez Stowarzyszenie D WAY OF LIFE więcej niż
taniec! z siedzibą: ul. Rybna 52H, 43-100 Tychy, NIP: 6462983201, REGON: 386294809, KRS:
0000845033.
3. Kontakt z D WAY OF LIFE – numer telefonu: (+ 48) 505-722-707; adres e-mail:
akademia@dwayoflife.pl .
4. Regulamin oraz Statut Stowarzyszenia dostępne są do wglądu bezpośrednio w D WAY OF LIFE oraz
na stronie internetowej www.dwayoflife.pl
5. Niniejszy Regulamin stanowi:
I. wspólne zasady prowadzenia zajęć tanecznych wspólne dla wszystkich grup oraz Uczniów;
− postanowienia ogólne;
− prawa i obowiązki Uczniów/Opiekunów;
− zasady obowiązujące w trakcie zajęć;
II. postanowienia dotyczące formacji tanecznych (mini stars, modern jazz, hip-hop) i open class
(otwartej);
− postanowienia ogólne;
− płatności;
− postanowienia dodatkowe;
− rozwiązanie umowy;
III. postanowienia dotyczące reprezentacji;
− postanowienia ogólne;
− postanowienia dodatkowe;
IV. postanowienia końcowe.
Cześć I - Zasady prowadzenia zajęć tanecznych wspólne dla wszystkich grup oraz Uczniów.


§ 2 Postanowienia ogólne.


1. Zajęcia odbywają się na salach tanecznych, w budynku Akademii Tańca D WAY OF LIFE, ul.
Wejchertów 20, w Tychach.
2. Zajęcia są prowadzone w ustalanych przez D WAY OF LIFE grupach. Zajęcia mogą się również
odbywać w formie solówek, duetów, mini formacji i formacji, lub zajęć indywidualnych, po
stawkach ustalonych bezpośrednio z D WAY OF LIFE.
3. Zajęcia odbywają się wg ustalanego przez D WAY OF LIFE harmonogramu publikowanego na
stronie internetowej. W wyjątkowych sytuacjach D WAY OF LIFE ma prawo odwołać zajęcia,
zmienić ich termin, zorganizować zastępstwo za instruktora oraz miejsce prowadzenia zajęć
(łącznie z przeprowadzeniem zajęć w formie on-line). Informacja będzie dostępna na
Facebookowej stronie Akademi: https://www.facebook.com/DWAYOFLIFE/ lub przekazana
telefonicznie najpóźniej 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć.
4. Akademia przyjmuje zapisy poprzez formularze dostępne na stronie internetowej
www.dwayoflife.pl, telefonicznie lub e-mailowo.
5. Uczniem Akademii można zostać po złożeniu Deklaracji Członkowskiej oraz zawarcia umowy.
Przystąpienie do Akademii wiąże się dla Ucznia z obowiązkiem uiszczania opłat za przynależność
zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Statutu Stowarzyszenia, umowy oraz cennika,
zamieszczonego na stronie www.dwayoflife.pl/cennik
6. W imieniu Uczniów nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych (niepełnoletnich)
powinni działać przedstawiciele ustawowi tj. rodzice lub prawni opiekunowie (razem lub
pojedynczo) – zwani dalej „Opiekunami”.
7. Każdy Uczeń, który zapisze się do Akademii, zobowiązany jest wykupić Kartę tancerza (koszt 20
zł), która umożliwi mu dostęp do aplikacji, w której będzie mógł na bieżąco sprawdzać
harmonogram zajęć, zapisywać się na zajęcia dodatkowe, indywidualne itd.


§ 3 Prawa i obowiązki Uczniów/Opiekunów.


1. Opiekunowie/Uczniowie zobowiązani są do:
a. wypełniania obowiązków statutowych Stowarzyszenia;
b. przestrzegania regulaminu D WAY OF LIFE;
c. systematycznego wnoszenia opłat za zajęcia zgodnie z ustaleniami oraz uczestniczyć w zajęciach zgodnie z ustalonym harmonogramem;
d. dbania o czystość na terenie Akademii;
e. przebywania na Sali ćwiczeniowej wyłącznie w obecności instruktora;
f. pokrywania szkód w mieniu Akademii spowodowanych przez siebie lub Ucznia (jeśli jest niepełnoletni) z winy umyślnej lub nieumyślnej;
g. przestrzegania i wykonywania poleceń instruktorów;
h. powiadomienia instruktora o złym stanie zdrowia lub kontuzji przed rozpoczęciem zajęć, a kontuzje wynikłe w trakcie zajęć niezwłocznie zgłosić instruktorowi;
i. stałego interesowania się wynikami i zachowaniem swojego dziecka poprzez systematyczne uczestniczenie w zebraniach i konsultacjach organizowanych przez D WAY OF LIFE;
j. współpracy z kadrą instruktorów i pozostałymi pracownikami D WAY OF LIFE;
k. dbania o dobre imię D WAY OF LIFE;
l. aktualizacji danych kontaktowych.
2. Uczeń D WAY OF LIFE nie może być członkiem innej konkurencyjnej grupy lub szkoły, chyba że
uczęszcza na zajęcia, które nie są prowadzone przez Akademię.
3. Uczniowie mogą uczestniczyć w szkoleniach lub warsztatach organizowanych przez osoby nie
współpracujące z D WAY OF LIFE, tylko i wyłącznie za zgodą trenera lub instruktora.
4. Uczniowie mają obowiązek zgłaszania i uzgodnienia z trenerem lub instruktorem występów
odbywających się poza D WAY OF LIFE.
5. Uczniowie mogą uczestniczyć w festiwalach, przeglądach, konkursach i zawodach organizowanych
poza siedzibą D WAY OF LIFE wyłącznie za zgodą trenera lub instruktora.
6. Opiekun nie ma prawa proponować instruktorom D WAY OF LIFE lekcji prywatnych bez wiedzy i
pisemnej zgody D WAY OF LIFE.
7. Opiekun ma obowiązek odebrać Ucznia z zajęć. Samodzielny powrót uczniów niepełnoletnich z D
WAY OF LIFE lub ich samodzielne opuszczenie budynków D WAY OF LIFE na parking jest możliwy
pod warunkiem podpisania przez Opiekuna stosownego oświadczenia i dostarczenia oświadczenia
do recepcji D WAY OF LIFE przed rozpoczęciem zajęć.
8. Uczniowie/Opiekunowie zobowiązuje się do poszanowania praw i godności pracowników i innych
uczestników D WAY OF LIFE.
9. Zabrania się Opiekunom/Uczniom:
a. kopiowania, udostępniania lub przekazywania osobom niebędącym Uczniami zajęć
jakichkolwiek materiałów szkoleniowych bez wiedzy D WAY OF LIFE;
b. wykorzystywania poznanych układów choreograficznych (lub ich fragmentów) w pokazach
zewnętrznych, występach, publicznych prezentacjach, innych szkołach tańca - bez pisemnej
zgody D WAY OF LIFE;
c. udostępniania osobom trzecim nagrań i zdjęć na nośnikach danych;


§ 4 Zasady obowiązujące w trakcie zajęć.


1. Na salę taneczną można wejść tylko w obuwiu zmiennym.
2. Na zajęciach mogą przebywać tylko Uczniowie danej grupy oraz instruktor – pozostałe osoby tylko
za pozwoleniem instruktora.
3. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających.
4. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na salę oraz do szatni ciepłych
napojów oraz jedzenia.
5. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren D WAY OF LIFE.
6. Na salach tanecznych obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych.
7. Uczniowie/Opiekunowie przebywający na terenie D WAY OF LIFE zobowiązane są do zachowania
czystości oraz poszanowania mienia D WAY OF LIFE.
8. Akademia udostępnia Uczniom szatnię oraz niezamykane szafki. Uczeń ma możliwość zamknięcia
szafki przy pomocy własnych urządzeń (kłódki), jednakże w przypadku spowodowania sytuacji, w
której szafki nie będzie można otworzyć z uwagi np. na zgubienie kluczyka do kłódki, Uczeń
poniesie koszty usunięcia tego urządzenia.
9. D WAY OF LIFE nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, w
którym są prowadzone zajęcia, wliczając w to szatnię i szafki.
10. W sprawach nieuregulowanych powyższymi postanowienia decyzje w trakcie zajęć podejmuje
instruktor, bądź członkowie zarządu Stowarzyszenia prowadzącego Akademię.
11. Instruktor prowadzący zajęcia ma prawo usunąć z nich Ucznia, który uporczywie narusza przepisy
regulaminu lub nie wykonuje poleceń instruktora.
Część II – Postanowienia dotyczące formacji tanecznych i open class (otwartej).

 


§ 5 Postanowienia ogólne.


1. W ramach formacji tanecznych funkcjonują grupy:
a. MINI STARS (5-7 lat) – zajęcia z tańca modern jazz,
b. D WAY TEAM (7-11 lat i 12-15 lat) - zajęcia z tańca modern jazz,
c. D WAY CREW (7-11 lat i 12-15 lat) - zajęcia z tańca hip hop.
d. W ramach grupy OPEN CLASS odbywają się zajęcia:
a. Modern Jazz,
b. Taniec Klasyczny,
c. Teatr Tańca (Taniec Współczesny),
d. Taniec Nowoczesny,
e. Akrobatyka,
f. Akro Art,
g. Akro Kids,
h. Hip Hop,
i. Street Dance,
j. High Heels,
k. Commercial,
l. Stretching,
m. BPU,
n. Latino Solo.
3. Akademia zastrzega prawo do likwidacji określonych formacji tanecznych, łącznie ich lub
otwierania nowych, w zależności od ilości osób w poszczególnych formacjach.
4. O przynależności do poszczególnych grup tanecznych i zajęć Open Class decyduje D WAY OF LIFE,
biorąc pod uwagę: stopień zaawansowania, wiek i preferencje tancerza.
5. Uczestnikiem zajęć, może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
a. uzyskała zgodę D WAY OF LIFE, Instruktora Grup Tanecznych lub Open Class,
b. zaakceptowała obowiązujący regulamin,
c. w przypadku osób pełnoletnich – złożyła deklarację na członka wspierającego,
d. co miesiąc dokonuje płatności za przynależność do wybranej grupy tanecznej.
5. Zajęcia w grupach OPEN CLASS rozpoczną się i trwać będą tak długo, jak długo ilość uczestników
zajęć będzie większa niż 10 osób.
6. Terminy i czas trwania zajęć określany jest w harmonogramie (grafiku) dostępnym na stronie
internetowej: www.dwayoflife.pl

 


§ 6 Płatności.


1. Uczeń lub Opiekun zobowiązany jest uiszczać na rzecz Akademii miesięczną składkę członkowską
na zasadach i w wysokości ustalonej w odrębnej umowie, zawartej przez Akademię z Uczniem lub
Opiekunem.

 


§ 7 Postanowienia dodatkowe.


1. W przypadku, gdy zajęcia nie odbyły się z winy D WAY OF LIFE, dopuszcza się sytuację
„odrobienia” zajęć w innym terminie, pod warunkiem, że przepadły więcej niż pojedyncze zajęcia z
danego stylu w miesiącu.
2. Zajęcia, które przepadają bez winy D WAY OF LIFE, np. święta, nie będą odrabiane, a opłata nie
będzie zwracana w myśl idei - płatność za przynależność do grupy.
3. Każdy Uczeń Akademii może odrobić zajęcia na których nie będzie obecny, pod warunkiem
zgłoszenia swojej nieobecności najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem tych zajęć.
4. Uczniowie Grup Tanecznych i Open Class, co najmniej raz w roku wystąpią przed Opiekunami, a
także innymi zaproszonymi gośćmi, w lekcji pokazowej lub gali podsumowującej sezon.
5. Decyzja o składzie osobowym na dany pokaz taneczny należy do Instruktora danej grupy.
6. Udział w pokazie tanecznym (np. gala na koniec sezonu) może wiązać się z dodatkowymi opłatami,
za obuwie lub stroje dla Uczniów wytypowanych przez D WAY OF LIFE. Zamówienia na obuwie lub
stroje dokonane zostaną przez D WAY OF LIFE, po wcześniejszym poinformowaniu i uzyskaniu
zgody ze strony Uczniów/Opiekunów. O kroju, kolorze i zdobieniach stroju decyduje instruktor.
Zniszczenie lub zgubienie stroju skutkuje koniecznością zakupu nowego kostiumu.

 


§ 8 Rozwiązanie umowy.


Warunki rozwiązania umowy reguluje zawarta z każdym Uczniem pisemna umowa.
Część III - postanowienia dotyczące reprezentacji.


§ 9 Postanowienia ogólne.


1. Nabór do grup reprezentacyjnych odbywa się na podstawie castingów przeprowadzanych przez
D WAY OF LIFE. Castingi odbywają się dwa razy w roku (w styczniu i uzupełniający we wrześniu).
2. D WAY OF LIFE może w drodze indywidualnej oceny zaprosić Ucznia do reprezentacji.
3. O przynależności do grup reprezentacji decyduje D WAY OF LIFE, biorąc pod uwagę: stopień
zaawansowania tancerza, pracowitość, obecność na zajęciach i warsztatach, oraz wiek.
4. Z Uczniem wybranym do grupy reprezentacyjnej (lub jego Opiekunem) D WAY OF LIFE zawiera
umowę pisemną. Przepisy Regulaminu znajdą zastosowanie w zakresie nieobjętym zawartą
z Uczniem/Opiekunem umową. W razie konfliktu przepisów Regulaminu i umowy, zastosowanie
znajdą przepisy umowy.


§ 10 Płatności.


1. Uczeń lub Opiekun zobowiązany jest uiszczać na rzecz Akademii miesięczną składkę członkowską
na zasadach i w wysokości ustalonej w odrębnej umowie, zawartej przez Akadmię z Uczniem lub
Opiekunem.

 


§ 11 Postanowienia dodatkowe.


1. W przypadku, gdy zajęcia nie odbyły się z winy D WAY OF LIFE, dopuszcza się sytuację
„odrobienia” godzin w innym terminie, pod warunkiem, że przepadło więcej niż jedno zajęcie z
danego stylu w miesiącu.
2. Każdy Uczeń Akademii może odrobić zajęcia na których nie będzie obecny, pod warunkiem
zgłoszenia swojej nieobecności najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem tych zajęć.
3. Uczniowie, co najmniej trzy razy w roku wezmą udział w konkursach tanecznych i wystąpią przed
Opiekunami, a także innymi zaproszonymi gośćmi w lekcji pokazowej lub gali podsumowującej
sezon.
4. Decyzja o składzie osobowym tancerzy na dany konkurs lub pokaz taneczny należy do Instruktora.
5. Uczniowie nie mogą przynależeć do innych grup tanecznych, brać udziału w konkursach i
pokazach tanecznych solo, bądź w grupie, reprezentując inne kluby i szkoły, a o każdym
ewentualnym występie powinni powiadomić D WAY OF LIFE. Uczniowie zobowiązani są do
zgłaszania D WAY OF LIFE uczestnictwa w imprezach tanecznych, takich jak: warsztaty taneczne,
obozy itp. Za nieprzestrzeganie tego punktu grozi kara usunięcia z grupy.
6. Uczniowie powołani przez D WAY OF LIFE do udziału w pokazie lub konkursie tanecznym,
zobowiązani są do stawienia się w wyznaczonym miejscu, o wyznaczonym czasie i wzięcia w nim
udziału. W przypadku niemożności stawienia się należy poinformować D WAY OF LIFE najpóźniej
na miesiąc przed pokazem/konkursem, bądź w terminie podanym przy okazji informacji o
konkursie. Wyjątkiem są tzw. siła wyższa i nagła choroba uczestnika pokazu / konkursu
tanecznego. Za nieprzestrzeganie tego punktu grozi kara usunięcia z grupy.
7. Uczniowie zobowiązani są do zgłoszenia D WAY OF LIFE lub Instruktorowi dłuższych nieobecności,
bądź ważnych wydarzeń z życia, np. zielona szkoła, Komunia Sowięta, które spowodują
niesystematyczne uczęszczanie na zajęcia, w celu zaplanowania konkursów tanecznych, w których
reprezentacje lub zespoły będą brać udział.
8. Uczniowie zobowiązani są do zachowania tajemnicy dotyczącej strojów, choreografii i muzyki do
układów konkursowych i pokazowych. Za nieprzestrzeganie tego punktu grozi kara usunięcia z
grupy.
9. Przynależność do reprezentacji wiąże się z dodatkowymi opłatami, za obuwie lub stroje, a także
opłatę startowego i transportu/ zakwaterowania. Zamówienia na obuwie lub stroje dokonane
zostaną przez D WAY OF LIFE, po wcześniejszym poinformowaniu i uzyskaniu zgody ze strony
Uczniów/Opiekunów. O kroju, kolorze i zdobieniach stroju decyduje instruktor. Zniszczenie lub
zgubienie stroju skutkuje koniecznością zakupu nowego kostiumu.


Cześć IV – Postanowienia końcowe.


§ 12 Postanowienia końcowe.


1. D WAY OF LIFE ma prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie. O dokonanych
zmianach D WAY OF LIFE zobowiązana jest poinformować Uczniów oraz Opiekunów.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO – informuję, iż:

1. Administratorem danych Pana/Pani lub danych Państwa dziecka jest: D Way Of Life Dominika Cybulska-Musz 43-100 Tychy, ul. Rybna 52H + 48 790-296-925, adres e-mail: akademia@dwayoflife.pl

2. Przekazane nam dane przetwarzane będą w celach: skontaktowania się z Państwem na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a - w przypadku - zapisania się przez Pana/Panią lub dziecka na zajęcia w związku z koniecznością wywiązania się z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Odbiorcą Pana/Pani danych lub danych Państwa dziecka mogą być podmioty stale współpracujące z Administratorem w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. 

4. Pana/Pani dane osobowe lub dane osobowe dziecka będą przechowywane przez okres: trwania nawiązanego stosunku, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa.

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych lub danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie,  chyba że przetwarzanie  Państwa  danych  jest  związane z łączącym Państwa stosunkiem prawnym z administratorem (uczestnictwo w zajęciach) lub odbywa się w związku z koniecznością wywiązania się przez administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych.

6. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO;

© 2020 D WAY OF LIFE Dominika Dona Cybulska

  • w-facebook
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon