Regulamin 2019 / 2020

§ 1 Informacje podstawowe.

 1. Akademia Tańca D WAY OF LIFE (zwana dalej „Akademią” lub „D WAY OF LIFE”) zajmuje się odpłatnym świadczeniem usług w zakresie nauki tańca i akrobatyki, na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych.

 2. Właścicielem Akademii jest Dominika Cybulska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:
  D WAY OF LIFE Dominika Cybulska z siedzibą w: 43-100 Tychy, ul. Rybna 52H, NIP: 6521626283

 3. Kontakt z D WAY OF LIFE – numer telefonu: (+ 48) 790-296-925; adres e-mail: akademia@dwayoflife.pl

 4. Regulamin dostępny jest do wglądu bezpośrednio w D WAY OF LIFE oraz na stronie internetowej www.dwayoflife.pl

Niniejszy Regulamin stanowi:
I. wspólne zasady prowadzenia zajęć tanecznych wspólne dla wszystkich grup oraz Uczniów;
- postanowienia ogólne;

- prawa i obowiązki Uczniów/Opiekunów;

- zasady obowiązujące w trakcie zajęć;

II. postanowienia dotyczące grup tanecznych (D KIDS, D LUXE) i open class (otwartej);
- postanowienia ogólne;

- płatności;

- postanowienia dodatkowe;

- rozwiązanie umowy;
III. postanowienia dotyczące reprezentacji;
- postanowienia ogólne;

- postanowienia dodatkowe;
IV. postanowienia końcowe.

 

Cześć I - Zasady prowadzenia zajęć tanecznych wspólne dla wszystkich grup oraz Uczniów.

 

§ 2 Postanowienia ogólne.

 1. Zajęcia odbywają się na małej i dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, przy ul. Harcerskiej 25 w Tychach, Sierpowa 38, na sali gimnastycznej w Gminnej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Świerczyńcu, oraz na sali lustrzanej w Szkole Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach, ul. Św. Jana 33.

 2. Zajęcia są prowadzone w ustalanych przez D WAY OF LIFE grupach. Zajęcia mogą się również odbywać w formie solówek, duetów, mini formacji lub zajęć indywidualnych po stawkach ustalonych bezpośrednio z D WAY OF LIFE.

 3. Zajęcia odbywają się wg ustalanego przez D WAY OF LIFE harmonogramu publikowanego na stronie internetowej: PLANER. W wyjątkowych sytuacjach D WAY OF LIFE ma prawo odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub zorganizować zastępstwo za instruktora. Informacja będzie dostępna na Facebookowej stronie Akademii lub przekazana telefonicznie najpóźniej 3 godziny przed rozpoczęciem zajęć.

 4. W imieniu Uczniów nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych (niepełnoletnich) powinni działać przedstawiciele ustawowi tj. rodzice lub prawni opiekunowie (razem lub pojedynczo) – zwani dalej „Opiekunami”.

 5. Akademia przyjmuje zapisy poprzez formularze dostępne na stronie internetowej www.dwayoflife.pl, telefonicznie lub e-mailowo. Z każdym Uczniem zawierana jest pisemna umowa.

 6. Każdy Uczeń, który zapisze się do Akademii, zobowiązany jest wykupić Kartę tancerza (koszt 20 zł), która umożliwi mu dostęp do aplikacji, w której będzie mógł na bieżąca sprawdzać harmonogram zajęć, zapisywać się na zajęcia dodatkowe, indywidualne itd.

 7. Zawarcie umowy z Akademią jest powiązane z obowiązkiem uiszczania opłat za przynależność zgodnie z postanowieniami Regulaminu, umowy oraz cennika, zamieszczonego na stronie www.dwayoflife.pl/cennik

 

§ 3 Prawa i obowiązki Uczniów/Opiekunów.

1. Opiekunowie/Uczniowie zobowiązani są do:

 • przestrzegania regulaminu D WAY OF LIFE;

 • systematycznego wnoszenia opłat za zajęcia zgodnie z ustaleniami oraz uczestniczyć w zajęciach zgodnie z ustalonym harmonogramem;

 • przestrzegania i wykonywania poleceń instruktorów;

 • powiadomienia instruktora o złym stanie zdrowia lub kontuzji przed rozpoczęciem zajęć, a kontuzje wynikłe w trakcie zajęć niezwłocznie zgłosić instruktorowi;

 • stałego interesowania się wynikami i zachowaniem swojego dziecka poprzez systematyczne uczestniczenie w zebraniach i konsultacjach organizowanych przez D WAY OF LIFE;

 • współpracy z kadrą instruktorów i pozostałymi pracownikami D WAY OF LIFE;

 • dbania o dobre imię D WAY OF LIFE;

       aktualizacji danych kontaktowych;
1. Uczeń D WAY OF LIFE nie może być członkiem innej konkurencyjnej grupy lub szkoły, chyba że uczęszcza na zajęcia, które nie są prowadzone przez Akademię.

2. Uczniowie mogą uczestniczyć w szkoleniach lub warsztatach organizowanych przez osoby nie współpracujące z D WAY OF LIFE, tylko i wyłącznie za zgodą trenera lub instruktora.

4. Uczniowie mają obowiązek zgłaszania i uzgodnienia z trenerem lub instruktorem występów odbywających się poza D WAY OF LIFE.

4. Uczniowie mogą uczestniczyć w festiwalach, przeglądach, konkursach i zawodach organizowanych poza siedzibą D WAY OF LIFE wyłącznie za zgodą trenera lub instruktora.

5. Opiekun nie ma prawa proponować instruktorom D WAY OF LIFE lekcji prywatnych bez wiedzy i pisemnej zgody D WAY OF LIFE.

6. Opiekun ma obowiązek odebrać Ucznia z zajęć. Samodzielny powrót uczniów niepełnoletnich z D WAY OF LIFE lub ich samodzielne opuszczenie budynków D WAY OF LIFE na parking jest możliwy pod warunkiem podpisania przez Opiekuna stosownego oświadczenia i dostarczenia oświadczenia do recepcji/lub Instruktora D WAY OF LIFE przed rozpoczęciem zajęć.

7. Uczniowie/Opiekunowie zobowiązuje się do poszanowania praw i godności pracowników i innych uczestników D WAY OF LIFE.
8. Zabrania się Opiekunom/Uczniom:

a. kopiowania, udostępniania lub przekazywania osobom niebędącym Uczniami zajęć jakichkolwiek materiałów szkoleniowych bez wiedzy D WAY OF LIFE;

b. wykorzystywania poznanych układów choreograficznych (lub ich fragmentów) w pokazach zewnętrznych, występach, publicznych prezentacjach, innych szkołach tańca - bez pisemnej zgody D WAY OF LIFE;

c. udostępniania osobom trzecim nagrań i zdjęć na nośnikach danych.

 

§ 4 Zasady obowiązujące w trakcie zajęć.

 1. Na salę taneczną można wejść tylko w obuwiu zmiennym.

 2. Na zajęciach mogą przebywać tylko Uczniowie danej grupy oraz instruktor – pozostałe osoby tylko za pozwoleniem instruktora.

 3. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 4. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na salę oraz do szatni ciepłych napojów oraz jedzenia.

 5. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren D WAY OF LIFE.

 6. Na salach tanecznych obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych.

 7. Uczniowie/Opiekunowie przebywający na terenie D WAY OF LIFE zobowiązane są do zachowania czystości oraz poszanowania mienia D WAY OF LIFE.

 8. D WAY OF LIFE nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia.

 9. W sprawach nieuregulowanych powyższymi postanowienia decyzje w trakcie zajęć podejmuje instruktor, bądź właścicielka Akademii Dominika Cybulska.

 10. Instruktor prowadzący zajęcia ma prawo usunąć z nich Ucznia, który uporczywie narusza przepisy regulaminu lub nie wykonuje poleceń instruktora.

 

Część II – Postanowienia dotyczące grup tanecznych i open class (otwartej).

 

§ 5 Postanowienia ogólne.

 1. W ramach grup tanecznych funkcjonują grupy:
  a. D KIDS (4-5 lat) – zajęcia z tańca jazzowego z elementami tańca klasycznego i akrobatyki;
  b. D LUXE (31+ lat) zajęcia z tańca jazzowego.

 2. W ramach grupy OPEN CLASS odbywają się zajęcia:
  a. Jazz,
  b. Modern,
  c. Taniec klasyczny,
  d. Akrobatyka,
  e. High Heels.

 3. O przynależności do poszczególnych grup tanecznych i zajęć Open Class decyduje D WAY OF LIFE, biorąc pod uwagę: stopień zaawansowania tancerza i wiek.

 4. Uczestnikiem zajęć, może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  a. uzyskała zgodę D WAY OF LIFE, Instruktora Grup Tanecznych lub Open Class;
  b. zaakceptowała obowiązujący regulamin;
  c. co miesiąc dokonuje płatności za przynależność do wybranej grupy tanecznej.

 5. Zajęcia w grupach D KIDS, D LUXE i OPEN CLASS rozpoczną się i trwać będą tak długo, jak długo ilość uczestników zajęć będzie większa niż 10 osób.

 6. Terminy i czas trwania zajęć określany jest w harmonogramie (planerze) dostępnym na stronie internetowej: PLANER

 

§ 6 Płatności.

 1. Z tytułu świadczenia usług przez Akademię Uczeń lub Opiekun zobowiązany jest uiszczać na rzecz Akademii miesięczną opłatę za przynależność do grupy stosownie do cennika dostępnego na stronie internetowej: CENNIK

 2. Opłaty za zajęcia można dokonać:
  a. gotówką w recepcji Akademii Tańca D WAY OF LIFE;
  b. przelewem na rachunek bankowy D WAY OF LIFE Dominika Cybulska nr: 65 1050 1256 1000 0092 0379 3998 wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko Ucznia oraz grupę, do której przynależy i miesiąc (np. Jan Kowalski, Open Class Jazz, wrzesień).

 3. Płatności za bieżący miesiąc dokonuje się z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca.

 4. Uczestnik Zajęć zobowiązany jest do ponoszenia całości kwoty, niezależnie od obecności na zajęciach, gdyż opłata jest za przynależność do poszczególnych grup. Sytuacje dłuższej nieobecności, powyżej pełnego miesiąca kalendarzowego, rozpatrywane będą indywidualnie przez D WAY OF LIFE.

 5. Uczeń/Opiekun zobowiązany jest uiszczać opłatę przez cały rok, z wyłączeniem okresu wakacyjnego tj. miesięcy lipiec oraz sierpień, w których zajęcia nie odbywają się. Zastrzega się, że w pierwszym tygodniu września i ostatnim tygodniu czerwca, jak również w trakcie ferii zimowych, oraz przerw świątecznych (zgodnie z kalendarzem roku szkolnego) zajęcia nie odbywają się, a obowiązek uiszczenia opłaty pozostaje ważny.

 6. Usunięcie z grupy i wykluczenie z zajęć nie powoduje konieczności zwrotu przez D WAY OF LIFE opłaty za zajęcia lub przynależność do grupy za miesiąc, w którym nastąpiło usunięcie lub wykluczenie.

 

§ 7 Postanowienia dodatkowe.

 1. D WAY OF LIFE ma prawo do wprowadzenia zastępstwa lub odwołania zajęć, o czym  Uczniowie zajęć zostaną powiadomieni mailowo lub SMS.

 2. W przypadku, gdy zajęcia nie odbyły się z winy D WAY OF LIFE, dopuszcza się sytuację „odrobienia” godzin w innym terminie, pod warunkiem, że przepadło więcej niż jedno zajęcie z danego stylu w miesiącu.

 3. Zajęcia, które przepadają bez winy D WAY OF LIFE, np. święta, brak dostępu do sal gimnastycznych, itp., nie będą odrabiane, a opłata nie będzie zwracana w myśl idei - płatność za przynależność do grupy.

 4. Każdy Uczeń grupy D KIDS  i OPEN CLASS (dotyczy zajęć raz w tygodniu z danego stylu) ma prawo raz w miesiącu zgłosić swoją nieobecność D WAY OF LIFE  (najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem zajęć) i odrobić zajęcia w innym dniu.

 5. Uczniowie Grup Tanecznych i Open Class, co najmniej raz w roku wystąpią przed Opiekunami, a także innymi zaproszonymi gośćmi, w lekcji pokazowej lub gali podsumowującej sezon.

 6. Decyzja o składzie osobowym na dany pokaz taneczny należy do Instruktora danej grupy lub właścicielki Akademii Dominiki Cybulskiej. Decyzja Dominiki Cybulskiej jest ostateczna i niepodważalna.

 7. Udział w pokazie tanecznym (np. gala na koniec sezonu) może wiązać się z dodatkowymi opłatami, za obuwie lub stroje dla Uczniów wytypowanych przez D WAY OF LIFE. Zamówienia na obuwie lub stroje dokonane zostaną przez D WAY OF LIFE, po wcześniejszym poinformowaniu i uzyskaniu zgody ze strony Uczniów/Opiekunów. O kroju, kolorze i zdobieniach stroju decyduje instruktor. Zniszczenie lub zgubienie stroju skutkuje koniecznością zakupu nowego kostiumu.

 

§ 8 Rozwiązanie umowy.

1. Warunki rozwiązania umowy reguluje zawarta z każdym Uczniem pisemna umowa.

 

Część III - postanowienia dotyczące reprezentacji.

 

§ 9 Postanowienia ogólne.

 1. Nabór do grup reprezentacyjnych odbywa się na podstawie castingów przeprowadzanych przez D WAY OF LIFE. Castingi odbywają się dwa razy w roku (w czerwcu i uzupełniający we wrześniu).

 2. D WAY OF LIFE może w drodze indywidualnej oceny zaprosić Ucznia do reprezentacji.

 3. O przynależności do grup reprezentacji decyduje D WAY OF LIFE, biorąc pod uwagę: stopień zaawansowania tancerza, pracowitość, obecność na zajęciach i warsztatach, oraz wiek.

 4. Z Uczniem wybranym do grupy reprezentacyjnej (lub jego Opiekunem) D WAY OF LIFE zawiera umowę pisemną. Przepisy Regulaminu znajdą zastosowanie w zakresie nieobjętym zawartą z Uczniem/Opiekunem umową. W razie konfliktu przepisów Regulaminu i umowy, zastosowanie znajdą przepisy umowy.

 

§ 10 Postanowienia dodatkowe.

 1. D WAY OF LIFE ma prawo do wprowadzenia zastępstwa lub odwołania zajęć, o czym  Uczniowie zajęć zostaną powiadomieni mailowo lub SMS.

 2. W przypadku, gdy zajęcia nie odbyły się z winy D WAY OF LIFE, dopuszcza się sytuację „odrobienia” godzin w innym terminie, pod warunkiem, że przepadło więcej niż jedno zajęcie z danego stylu w miesiącu.

 3. Uczeń zobowiązany jest do obecności na zajęciach. W przypadku nieobecności zobowiązany jest do powiadomienia D WAY OF LIFE najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem zajęć.

 4. Uczniowie, co najmniej trzy razy w roku wezmą udział w konkursach tanecznych i wystąpią przed Opiekunami, a także innymi zaproszonymi gośćmi w lekcji pokazowej lub gali podsumowującej sezon.

 5. Decyzja o składzie osobowym tancerzy na dany konkurs lub pokaz taneczny należy do Instruktora lub właścicielki Akademii Dominiki Cybulskiej. Decyzja Dominiki Cybulskiej jest ostateczna i niepodważalna.

 6. Uczniowie nie mogą przynależeć do innych grup tanecznych, brać udziału w konkursach i pokazach tanecznych solo, bądź w grupie, reprezentując inne kluby i szkoły, a o każdym ewentualnym występie powinni powiadomić D WAY OF LIFE. Uczniowie zobowiązani są do zgłaszania D WAY OF LIFE uczestnictwa w imprezach tanecznych, takich jak: warsztaty taneczne, pokazy, obozy itp. Za nieprzestrzeganie tego punktu grozi kara usunięcia z grupy.

 7. Uczniowie powołani przez D WAY OF LIFE do udziału w pokazie lub konkursie tanecznym, zobowiązani są do stawienia się w wyznaczonym miejscu, o wyznaczonym czasie i wzięcia w nim udziału. W przypadku niemożności stawienia się należy poinformować D WAY OF LIFE najpóźniej na miesiąc przed pokazem/konkursem, bądź w terminie podanym przy okazji informacji o konkursie. Wyjątkiem są tzw. siła wyższa i nagła choroba uczestnika pokazu / konkursu tanecznego. Za nieprzestrzeganie tego punktu grozi kara usunięcia z grupy.

 8. Uczniowie zobowiązani są do zgłoszenia D WAY OF LIFE lub Instruktorowi dłuższych nieobecności, bądź ważnych wydarzeń z życia, np. zielona szkoła, Komunia Święta, które spowodują niesystematyczne uczęszczanie na zajęcia, w celu zaplanowania konkursów tanecznych, w których reprezentacje lub zespoły będą brać udział.

 9. Uczniowie zobowiązani są do zachowania tajemnicy dotyczącej strojów, choreografii i muzyki do układów konkursowych i pokazowych. Za nieprzestrzeganie tego punktu grozi kara usunięcia z grupy.

 10. Przynależność do reprezentacji wiąże się z dodatkowymi opłatami, za obuwie lub stroje. Zamówienia na obuwie lub stroje dokonane zostaną przez D WAY OF LIFE, po wcześniejszym poinformowaniu i uzyskaniu zgody ze strony Uczniów/Opiekunów. O kroju, kolorze i zdobieniach stroju decyduje instruktor. Zniszczenie lub zgubienie stroju skutkuje koniecznością zakupu nowego kostiumu.

 

Cześć IV – Postanowienia końcowe.

 

§ 11 Postanowienia końcowe.

1. D WAY OF LIFE ma prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie. O dokonanych zmianach D WAY OF LIFE zobowiązana jest poinformować Uczniów oraz Opiekunów.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO – informuję, iż:

1. Administratorem danych Pana/Pani lub danych Państwa dziecka jest: D Way Of Life Dominika Cybulska 43-100 Tychy, ul. Władysława Sikorskiego 69 + 48 790-296-925, adres e-mail: akademia@dwayoflife.pl

2. Przekazane nam dane przetwarzane będą w celach: skontaktowania się z Państwem na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a - w przypadku - zapisania się przez Pana/Panią lub dziecka na zajęcia w związku z koniecznością wywiązania się z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Odbiorcą Pana/Pani danych lub danych Państwa dziecka mogą być podmioty stale współpracujące z Administratorem w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. 

4. Pana/Pani dane osobowe lub dane osobowe dziecka będą przechowywane przez okres: trwania nawiązanego stosunku, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa.

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych lub danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie,  chyba że przetwarzanie  Państwa  danych  jest  związane z łączącym Państwa stosunkiem prawnym z administratorem (uczestnictwo w zajęciach) lub odbywa się w związku z koniecznością wywiązania się przez administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych.

6. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO;

 • w-facebook
 • White YouTube Icon
 • White Instagram Icon