top of page

REGULAMIN STOWARZYSZENIA
„D WAY OF LIFE WIĘCEJ NIŻ TANIEC”

Cześć! Przedstawiamy Ci Regulamin Stowarzyszenia „D WAY OF LIFE więcej niż taniec” z którego dowiesz się w jaki sposób świadczymy usługi drogą elektroniczną, kim jesteśmy, jak się możesz do nas zapisać oraz w jaki sposób działamy. Gdybyś potrzebował wyjaśnień w zakresie, któregoś z punktów regulaminu zapraszamy do kontaktu!

 

Spis treści:
 

 1. Informacje podstawowe.

 2. Rodzaje i zakres świadczonych usług.

 3. Warunki techniczne do korzystania z usług.

 4. Zapisanie się do Akademii oraz składki i opłaty.

 5. Zasady ogólne prowadzenia zajęć przez Akademię.

 6. Postanowienia dodatkowe dotyczące open class (grup otwartych).

 7. Postanowienia dodatkowe dotyczące grup reprezentacji oraz grup PRO.

 8. Postanowienia dodatkowe dotyczące zajęć indywidualnych.

 9. Zasady obowiązujące w trakcie zajęć.

 10. Prawa i obowiązki Uczniów/Opiekunów.

 11. Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji.

 12. Ochrona danych osobowych.

 

 

§ 1 Informacje podstawowe.

 1. Właścicielem strony www.dwayoflife.pl i podmiotem świadczącym usługi za jej pośrednictwem jest: Stowarzyszenie „D WAY OF LIFE więcej niż taniec” z siedzibą: ul. Rybna 52H, 43-100 Tychy, NIP: 6462983201, REGON: 386294809, KRS: 0000845033 – zwane w niniejszym Regulaminie Akademią.

 2. Niniejszy regulamin zawiera:

 1. warunki świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej: https://www.dwayoflife.pl/ (zwanej dalej „Stroną”)

 2. warunki działalności statutowej Akademii z zakresu prowadzenia zajęć tanecznych na rzecz Członków Akademii.

 1. Kontakt z Akademią możliwy jest:

 1. telefonicznie: (+ 48) 505-722-707

 2. e-mailowo: akademia@dwayoflife.pl

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2022r.

 1. Akademia zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

 2. Akademia działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia z którym można zapoznać się tutaj: https://www.dwayoflife.pl/statut oraz uchwał organów Stowarzyszenia.

§ 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług.

 1. Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Akademię działalności. Akademia zajmuje się odpłatną i nieodpłatną działalnością pożytku publicznego m.in. w zakresie nauki tańca i akrobatyki, na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych.

 2. Za pośrednictwem Strony Akademia świadczy usługi płatne i bezpłatne:

  1. założenie konta w portalu ActiveNow – regulamin portalu dostępny jest pod adresem: https://activenow.io/download/regulamin_activenow/

  2. wykupienie zajęć – za pośrednictwem portalu ActiveNow;

  3. zapis na newsletter Akademii;

 3. Usługi płatne są oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że skorzystanie z nich łączy się z obowiązkiem zapłaty.

§ 3 Warunki techniczne do korzystania z usług.

 1. W celu skorzystania ze Strony Akademii oraz z usług, które oferuje powinieneś posiadać:
  1. urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym,
  2. przeglądarkę internetową,
  3. adres poczty e-mail, w celu dokonania rejestracji konta w portalu ActiveNow i zapisania się na newsletter.

 2. Na Stronie obowiązuje zakaz publikacji treści o charakterze bezprawnym.

§ 4 Zapisanie się do Akademii oraz składki i opłaty.

 1. Uczniem Akademii można zostać po złożeniu Deklaracji Członkowskiej (w formie dokumentowej – skanem na adres e-mail: akademia@dwayoflife.pl ), utworzeniu konta na portalu ActiveNow oraz wpłaceniu należnych składek oraz opłat.

 2. Uczeń zobowiązany jest pobrać Deklaracje Członkowską ze strony Akademii www.dwayoflife.pl/dokumenty i po jej uzupełnieniu oraz podpisaniu przesłać na adres e-mail: akademia@dwayoflife.pl

 3. W imieniu Uczniów nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych (niepełnoletnich) deklarację składają przedstawiciele ustawowi (np. rodzice - razem lub pojedynczo) – zwani dalej „Opiekunami”.

 4. Decyzje w zakresie przyjęcia Ucznia w poczet Członków Wspierających Akademii podejmuje Zarząd.

 5. Uczeń zobowiązany jest do założenia konta na portalu ActiveNow. Uczeń może to zrobić ze strony Akademii: www.dwayoflife.pl/zapisy W portalu Uczeń ma dostęp do harmonogramu zajęć, może zgłaszać swoją nieobecność oraz otrzymuje informacje od Akademii dotyczące zajęć.

 6. Dostęp do konta na portalu ActiveNow następuje po podaniu przez Ucznia loginu oraz hasła. Hasło powinno być trzymane przez Ucznia w poufności. Konto może zostać w każdym czasie usunięte na wniosek Ucznia złożony w Akademii. Akademia usuwa konto Ucznia z portalu ActiveNow, który utracił status członka stowarzyszenia.

 7. Składki i opłaty uiszcza się za pośrednictwem operatora płatności internetowych (tpay) bezpośrednio z konta Ucznia na portalu ActiveNow. Płatność dokonana jest z chwilą zaksięgowania się środków przez system operatora płatności.

 8. Przystąpienie do Akademii wiąże się dla Ucznia z obowiązkiem zapisu i uczęszczania na zajęcia, uiszczania składek członkowskich i opłat zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Statutu Stowarzyszenia oraz uchwałami Zarządu Akademii.

 9. Członek może zrezygnować z zajęć i członkostwa w Akademii, stosownie do postanowień statutu Akademii, który dostępny jest pod adresem www.dwayoflife.pl/statut

§ 5 Zasady ogólne prowadzenia zajęć tanecznych przez Akademię.

 1. Zajęcia odbywają się w salach tanecznych Akademii przy ul. Wejchertów 20 w Tychach.

 2. Zajęcia są prowadzone w ustalanych przez Akademię grupach. Zajęcia mogą się również odbywać́ w formie solówek, duetów, mini formacji i formacji lub zajęć indywidualnych.

 3. Zajęcia odbywają się wg ustalanego przez Akademię harmonogramu publikowanego na portalu ActiveNow. W wyjątkowych sytuacjach Akademia ma prawo odwołać́ zajęcia, zmienić́ ich termin, zorganizować́ zastępstwo za instruktora oraz miejsce prowadzenia zajęć́ (łącznie z przeprowadzeniem zajęć́ w formie on-line). W przypadku odwołania zajęć lub zmiany miejsca ich prowadzenia Akademia poinformuje Uczniów poprzez stronę Akademii na Facebooku: https://www.facebook.com/DWAYOFLIFE/ oraz mailowo przez portal ActiveNow.

 4. Harmonogram jest przygotowywany przez Akademię na każdy sezon trwający od pierwszego dnia września danego roku do ostatniego dnia czerwca roku następnego.

 5. W przypadku, gdy zajęcia nie odbyły się z winy Akademii, dopuszcza się sytuację „odrobienia” zajęć w innym terminie, pod warunkiem, że przepadły więcej niż pojedyncze zajęcia z danego stylu w miesiącu.

 6. Każdy Uczeń Akademii może odrobić zajęcia na których nie będzie obecny, pod warunkiem oznaczenia nieobecności w systemie ActiveNow, najpóźniej na 120 minut przed rozpoczęciem zajęć. Uczeń może zgłosić nieobecność raz w danym miesiącu.

 7. Akademia prowadzi zajęcia w grupach: OPEN CLASS, Reprezentacja, PRO. Akademia prowadzi także zajęcia indywidualne z baletu, choreografii lub z techniki.

 8. O przynależności do poszczególnych zajęć Open Class decyduje Akademia, biorąc pod uwagę: stopień zaawansowania, wiek i preferencje Ucznia.

 9. O przynależności do grup reprezentacji decyduje Akademia, biorąc pod uwagę: stopień zaawansowania tancerza, pracowitość, obecność na zajęciach i warsztatach, oraz wiek. Nabór do grup reprezentacyjnych odbywa się na podstawie castingów przeprowadzanych przez Akademię. Castingi odbywają się dwa razy w danym roku (w kwietniu i uzupełniający w czerwcu przed rozpoczęciem nowego sezonu). Akademia może w drodze indywidualnej oceny zaprosić Ucznia do reprezentacji w trakcie trwania sezonu.

§ 6 Postanowienia dodatkowe dotyczące open class (grup otwartych).

 1. W ramach grupy OPEN CLASS odbywają się zajęcia:

 • Modern Jazz,

 • Taniec Klasyczny,

 • Akrobatyka,

 • Akro Kids,

 • Akro Tricks,

 • PFT - Technika z Kostkami

 • Hip Hop,

 • High Heels,

 • Woman Style 

 • Pointy.

 1. Akademia zastrzega prawo do likwidacji określonych Open Class, łączenia ich lub otwierania nowych, w zależności od ilości osób w poszczególnych grupach.

 1. Zajęcia w grupach OPEN CLASS rozpoczną się i trwać będą tak długo, jak długo ilość Uczniów na danych zajęciach będzie większa niż 10 osób.

 2. Terminy i czas trwania zajęć określany jest w harmonogramie (grafiku) dostępnym na portalu ActiveNow.

 3. Uczniowie Open Class, co najmniej raz w roku wystąpią przed Opiekunami, a także innymi zaproszonymi gośćmi, w lekcji pokazowej lub gali podsumowującej sezon.

 4. Decyzja o składzie osobowym na dany pokaz taneczny należy do Instruktora danej grupy.

 5. Udział w pokazie tanecznym (np. gala na koniec sezonu) może wiązać się z dodatkowymi opłatami, za obuwie lub stroje dla Uczniów wybranymi przez Akademię. Zamówienia na obuwie lub stroje dokonane zostaną przez Akademię, po wcześniejszym poinformowaniu Uczniów/Opiekunów oraz braku sprzeciwu z ich Strony wyrażonego w terminie 3 dni po wysłaniu informacji przez Akademię. O kroju, kolorze i zdobieniach stroju decyduje instruktor.

 6. Zniszczenie lub zgubienie stroju skutkuje koniecznością zakupu nowego kostiumu.

 7. Uczniowie powołani przez Akademię do udziału w pokazie, zobowiązani są do stawienia się w wyznaczonym miejscu, o wyznaczonym czasie i wzięcia w nim udziału. W przypadku niemożności stawienia się należy poinformować Akademię najpóźniej na miesiąc przed pokazem, bądź w terminie podanym przy okazji informacji o wydarzeniu. Wyjątkiem są tzw. siła wyższa i nagła choroba uczestnika pokazu tanecznego.

 8. Rekwizyty i stroje do tańca pozostają własnością Uczniów, którzy są za nie odpowiedzialni zarówno w trakcie normalnych zajęć, jak i udziału w konkurach i zawodach.

§ 7 Postanowienia dodatkowe dotyczące grup reprezentacji oraz grup PRO.

 1. Uczniowie, co najmniej trzy razy w roku wezmą udział w konkursach tanecznych i wystąpią przed Opiekunami,
  a także innymi zaproszonymi gośćmi w lekcji pokazowej lub gali podsumowującej sezon.

 2. Uczniowie grup reprezentacji i Pro zobowiązani są do brania udziału w warsztatach D WAY SPECIAL GUEST
  i Winter Workshops. Zapisy będą prowadzone za pośrednictwem ActiveNow. Udział w zajęciach jest dodatkowo płatny.

 3. Decyzja o składzie osobowym tancerzy na dany konkurs lub pokaz taneczny należy do Instruktora.

 4. Uczniowie nie mogą przynależeć do innych grup tanecznych, brać udziału w konkursach i pokazach tanecznych solo, duet, bądź w grupie, reprezentując inne kluby i szkoły, a o każdym ewentualnym występie powinni wcześniej powiadomić Akademię.

 5. Uczniowie zobowiązani są do zgłaszania Akademii uczestnictwa w imprezach tanecznych, takich jak: warsztaty taneczne, obozy itp. pod rygorem usunięcia z grupy.

 6. Uczniowie powołani przez Akademię do udziału w pokazie lub konkursie tanecznym, zobowiązani są do stawienia się w wyznaczonym miejscu, o wyznaczonym czasie i wzięcia w nim udziału. W przypadku niemożności stawienia się należy poinformować D WAY OF LIFE najpóźniej na miesiąc przed pokazem/konkursem, bądź w terminie podanym przy okazji informacji o konkursie. Wyjątkiem są tzw. siła wyższa i nagła choroba uczestnika pokazu / konkursu tanecznego. Nienależyte wykonanie tego postanowienia może prowadzić do usunięcia Ucznia z grupy.

 7. Uczniowie zobowiązani są do zgłoszenia D WAY OF LIFE lub Instruktorowi dłuższych nieobecności, bądź ważnych wydarzeń z życia, np. zielona szkoła, Komunia Święta, które spowodują niesystematyczne uczęszczanie na zajęcia, w celu zaplanowania konkursów tanecznych, w których reprezentacje lub zespoły będą brać udział. Zgłoszenia należy dokonać na co najmniej miesiąc przed tym wydarzeniem.

 8. Uczniowie zobowiązani są do zachowania w poufności informacji dotyczących strojów, choreografii i muzyki do układów konkursowych i pokazowych. Nienależyte wykonanie tego postanowienia może prowadzić do usunięcia Ucznia z grupy.

 9. W przypadku usunięcia Ucznia z grupy, opłata za miesiąc w trakcie którego Uczeń został usunięty nie podlega zwrotowi.

 1. Przynależność do reprezentacji wiąże się z dodatkowymi opłatami, za obuwie lub stroje, a także opłatę startowego i transportu oraz zakwaterowania. Zamówienia na obuwie lub stroje dokonane zostaną przez Akademię, po wcześniejszym poinformowaniu Uczniów/Opiekunów oraz braku sprzeciwu z ich Strony wyrażonego w terminie 3 dni po wysłaniu informacji przez Akademię. O kroju, kolorze i zdobieniach stroju decyduje instruktor. Rekwizyty i stroje do tańca pozostają własnością Uczniów, którzy są za nie odpowiedzialni zarówno w trakcie normalnych zajęć, jak i udziału w konkurach i zawodach.

§ 8 Postanowienia dodatkowe dotyczące zajęć indywidualnych.

 1. Akademia prowadzi zapisy na zajęcia indywidualne z baletu, choreografii lub z techniki.

 2. Karnety na zajęcia są imienne i nie ma możliwości zmiany ich właściciela.

 3. Karnet dostępny jest w opcji na 4 wejścia po 60 min.

 4. Karnet ważny jest dwa miesiące od daty zakupu.

 5. Nieobecność należy zgłosić na 12 godz. przed rozpoczęciem zajęć. 

 6. Niezgłoszona należycie nieobecność nie podlega odrobieniu ,a wejście z karnetu zostaje skreślone.

 7. Cennik zajęć indywidualnych znajduję się w Recepcji Akademii. 

§ 9 Zasady obowiązujące w trakcie zajęć.

 1. Na salę taneczną można wejść tylko w obuwiu zmiennym. Na zajęciach High Heels należy mieć “nakładkę” na obcasy.

 2. Na zajęciach mogą przebywać tylko Uczniowie danej grupy oraz instruktor – pozostałe osoby tylko za pozwoleniem instruktora.

 3. W zajęciach nie mogą uczestniczyć́ osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 4. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na salę oraz do szatni ciepłych napojów oraz jedzenia.

 5. Na salach tanecznych Uczeń nie powinien korzystać z telefonu komórkowego, chyba że uzyskał wcześniej zgodę instruktora.

 6. Uczniowie/Opiekunowie przebywający w salach Akademii zobowiązane są do zachowania czystości oraz poszanowania mienia Akademii.

 7. Akademia udostępnia Uczniom szatnię oraz niezamykane szafki. Uczeń ma możliwość zamknięcia szafki przy pomocy własnych urządzeń (kłódki), jednakże w przypadku spowodowania sytuacji, w której szafki nie będzie można otworzyć́ z uwagi np. na zgubienie kluczyka do kłódki, Uczeń poniesie koszty usunięcia tego urządzenia.

 8. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia, wliczając w to szatnię i szafki.

 9. W sprawach nieuregulowanych powyższymi postanowieniami decyzje dotyczące zasad obowiązujących w trakcie zajęć podejmuje instruktor, bądź członkowie zarządu Stowarzyszenia prowadzącego Akademię.

 10. Instruktor prowadzący zajęcia ma prawo usunąć́ z nich Ucznia, który uporczywie narusza przepisy regulaminu lub nie wykonuje poleceń instruktora.

§ 10 Prawa i obowiązki Uczniów/Opiekunów.

 1. Opiekunowie/Uczniowie zobowiązani są do:

 • wypełniania obowiązków statutowych Stowarzyszenia;

 • przestrzegania regulaminu Akademii;

 • systematycznego wnoszenia opłat za zajęcia zgodnie z ustaleniami oraz uczestniczenia w zajęciach zgodnie z ustalonym harmonogramem;

 • dbania o czystość́ na terenie Akademii i przed budynkiem Akademii, w którym odbywają się zajęcia;

 • przebywania na Sali ćwiczeń wyłącznie w obecności lub za zgodą instruktora;

 • pokrywania szkód w mieniu Akademii spowodowanych przez siebie lub Ucznia (jeśli jest niepełnoletni) z winy umyślnej lub nieumyślnej;

 • przestrzegania i wykonywania poleceń instruktorów;

 • powiadomienia instruktora o złym stanie zdrowia lub kontuzji przed rozpoczęciem zajęć, a kontuzje wynikłe w trakcie zajęć niezwłocznie zgłosić instruktorowi;

 • stałego interesowania się wynikami i zachowaniem swojego dziecka poprzez systematyczne uczestniczenie w zebraniach i konsultacjach organizowanych przez Akademię;

 • śledzenia informacji publikowanych przez Akademię na portalu ActiveNow;

 • współpracy z kadrą instruktorów i pozostałymi pracownikami Akademii;

 • dbania o dobre imię Akademii;

 • bieżącej aktualizacji danych kontaktowych na koncie ActiveNow oraz w Deklaracji Członkowskiej;

 • utrzymania w poufności materiałów szkoleniowych Akademii;

 • nie wykorzystywania poznanych układów choreograficznych (lub ich fragmentów) w pokazach zewnętrznych, występach, publicznych prezentacjach, innych szkołach tańca - bez zgody Akademii;

 • nie publikowania zdjęć lub nagrań video z zajęć w Akademii, bez wcześniejszej zgody Akademii.

 

 

2.Uczniowie mają obowiązek zgłaszania i uzgodnienia z trenerem lub instruktorem występów odbywających się poza Akademią.

3. Uczniowie mogą uczestniczyć w festiwalach, przeglądach, konkursach i zawodach organizowanych poza siedzibą Akademii wyłącznie za zgodą trenera lub instruktora.

4. Opiekun nie ma prawa proponować instruktorom Akademii lekcji prywatnych bez wiedzy i pisemnej zgody Akademii.

5. Opiekun ma obowiązek odebrać Ucznia z zajęć. Samodzielne opuszczenie zajęć przez Ucznia możliwe jest pod warunkiem podpisania przez Opiekuna stosownego oświadczenia i dostarczenia oświadczenia do Akademii przed rozpoczęciem zajęć.

§ 11 Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji.

1. Każdej osobie korzystającej ze Strony przysługuje prawo wniesienia reklamacji.
2. Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia możecie kierować na adres: akademia@dwayoflife.pl

3. Reklamacja powinna zawierać:

 • Twoje imię oraz adres e-mail,
 • dokładny opis i powód reklamacji,

 • Twoje żądania, propozycje i wnioski.

4. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni.

5. Odpowiedzi na reklamację udzielamy drogą mailową.

§ 12 Ochrona danych osobowych.

 1. Akademia jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO i inne). Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: dwayoflife.pl/pp

 2. Każdej osobie korzystającej ze Strony przysługuje prawo wniesienia reklamacji.

 3. Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia możecie kierować na adres: akademia@dwayoflife.pl

 4. Reklamacja powinna zawierać:

- Twoje imię oraz adres e-mail,

- dokładny opis i powód reklamacji,

- Twoje żądania, propozycje i wnioski.

5. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni.

6. Odpowiedzi na reklamację udzielamy drogą mailową.

 

bottom of page