top of page

STATUT STOWARZYSZENIA
D WAY OF LIFE

Rozdział I.
Postanowienia ogólne


§ 1
Stowarzyszenie D Way of life więcej niż taniec!, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na
podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tychy.

 

§ 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Tychy i województwa śląskiego.
2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami
kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

 

§ 5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach
pełnej autonomii.

 

§ 6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich
działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać oddziały.

 

Rozdział II.
Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 7
1. Celem stowarzyszenia jest:
a) wspieranie i upowszechnianie kultury Fizycznej;
b) prowadzenie działalności sportowo-kulturalnej mającej na celu propagowanie aktywnego
wypoczynku wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
c) popularyzacja wiedzy i podnoszenie umiejętności swoich tancerzy oraz kształtowanie etyki
społecznej i zdrowej rywalizacji wśród członków,
d) upowszechnianie tańca jako dyscypliny sportowej i kulturalnej – droga propagowania jego
walorów za pomocą mediów i innych form promocyjnych.
e) prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
prowadzenie działalności sportowej wśród dzieci, młodzieży, a także mieszkańców całego
kraju oraz upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku,
f) stwarzanie właściwych warunków do uprawniania sportu, w szczególności w zakresie tańca
oraz specjalistycznego szkolenia w tej dziedzinie, jak i w innych dziedzinach sportu,
g) propagowanie rozwoju tańca i innych dziedzin sportu wśród dzieci i młodzieży, postaw
otwartości i tolerancji społecznej,
h) promocja sportu, rekreacji i turystyki aktywnej oraz rywalizacji sportowej wg zasad fair play,
i) organizacja zawodów i imprez sportowych oraz imprez turystycznych (dla dzieci, młodzieży
i osób dorosłych),
j) organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych,
k) nawiązanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach,
l) wspieranie talentów tanecznych oraz promocja tancerzy i ich osiągnięć, w szczególności
poprzez pomoc w zarządzaniu ich rozwojem i karierami,
m) propagowanie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej osobowości oraz
prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie podczas organizowanych imprez i
wyjazdów (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych),
n) propagowanie wolontariatu,
o) wydawanie publikacji.

 

§ 8
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku
publicznego poprzez:
a) prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku od 4 do 18 lat,
b) naukę tańca dzieci, młodzieży i dorosłych,
c) naukę akrobatyki dzieci, młodzieży i dorosłych,
d) organizowanie zajęć Qitness dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
e) organizowanie warsztatów tanecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
f) organizowanie warsztatów akrobatycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
g) organizowanie turniejów tanecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
h) organizowanie pokazów tanecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
i) organizowanie artystycznych sesji fotograQicznych,
j) branie udziału w ogólnopolskich, międzynarodowych, tematycznych turniejach tanecznych,
pokazach tanecznych i pokazach akrobatycznych,
k) organizowanie obozów taneczno – sportowo – rekreacyjnych,
l) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
m) organizowanie imprez kulturalnych i integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
n) zatrudnianie trenerów i instruktorów o najwyższych kwaliQikacjach,
o) działalność wydawniczą, w tym wydawanie biuletynów, broszur, folderów, albumów, nagrań
audiowizualnych;
p) transport rekreacyjny dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
q) organizowanie treningów, ćwiczeń i zajęć sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
r) organizację zawodów sportowych oraz zajęć turystyczno-rekreacyjnych, kulturalnych,
artystycznych i rozrywkowych,
s) prowadzenie działalności poprzez występowanie z wnioskami, zapytaniami i opiniami do
właściwych władz i urzędów w sprawach organizacji imprez, zlotów i zawodów,
t) organizację szkoleń, treningów, prelekcji, pokazów i spotkań z zawodnikami sportowymi,
mających na celu propagowanie sportu, a w szczególności tańca,
u) podejmowanie działań promujących sportowców (zwłaszcza dzieci członków
Stowarzyszenia), takich jak stworzenie im możliwości brania udziału w zawodach,
treningach i imprezach na terenie Polski czy zagranicą,
v) prowadzenie własnej witryny internetowej jako ośrodka informacji o działalności
Stowarzyszenia,
w) współpracę z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o zbliżonych celach
działania,
x) organizowanie i prowadzenie wykładów dla szkół oraz innych organizacji i instytucji
zainteresowanych realizacją zadań zgodnych z celami Stowarzyszenia,
y) realizację własnych projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia,
z) opiniowanie / wsparcie merytoryczne w zakresie projektów dotyczących budowy,
przebudowy i modernizacji obiektów i ośrodków sportowych oraz budowę, przebudowę,
modernizację i organizację obiektów i ośrodków sportowych, w tym pozyskiwanie funduszy
na przedmiotowe cele oraz zarządzanie / administrowanie takimi obiektami i ośrodkami, a
także ich wynajem odpłatny lub nieodpłatny,
aa) nadawanie odznak organizacyjnych oraz nagród i wyróżnień,
bb) wypłacanie stypendiów na rzecz dzieci i młodzieży sportowo uzdolnionej,
cc) inne działania realizujące cele statutowe, w szczególności: zakup wyposażenia sportowego,
organizację wyjazdów sportowych, ponoszenie kosztów organizacji turniejów oraz innych
imprez sportowych i integracyjnych, opłacanie zajęć z trenerami / specjalistami, zakup
żywności specjalistycznej dla sportowców (m.in. odżywki itp.), ponoszenie kosztów
wynajmu pomieszczeń, sal itp.
2. Działalność wskazana w ust. 1 prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji
pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna i nieodpłatna działalność
statutowa.
3. Nadwyżka przychodów nad kosztami jest przeznaczana na działalność pożytku publicznego
i nie może być przeznaczona do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o
swobodzie działalności gospodarczej.


Rozdział III.
Członkowie Stowarzyszenia


§ 9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby Qizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających.
3. Członkiem zwyczajnym może być osoba, która złoży pisemną deklarację oraz jest osobą:
a) pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona
praw publicznych,
b) małoletnią w wieku 16 – 18 lat posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
c) małoletnią poniżej 16 lat za zgodą opiekunów prawnych.
4. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd na podstawie Uchwały podjętej nie później niż
w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. Deklaracja może zostać złożona w formie
pisemnej lub dokumentowej według aktualnego wzoru Stowarzyszenia.


§ 10
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać pełnoletnia osoba Qizyczna oraz osoba
prawna, która złoży deklarację członka wspierającego, zobowiąże się do opłacania składek
będących pomocą Qinansową lub do innej formy pomocy, a w tym rzeczowej lub
merytorycznej w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia członków wspierających dokonuje Zarząd na podstawie uchwały podjętej nie
później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. Deklaracja może zostać
złożona w formie pisemnej lub dokumentowej według aktualnego wzoru Stowarzyszenia.

§ 11
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) jeżeli są pełnoletni - biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz
Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach, wyjazdach, turniejach, warsztatach, szkoleniach oraz
imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
e) jeżeli są małoletni - mają wszystkie prawa członka zwyczajnego, oprócz czynnego i biernego
prawa wyborczego i bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b) pełnoletni, uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
d) regularnego opłacania składek.


§ 12
1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, ani prawa
zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia, mogą jednak brać udział z głosem
doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. W pozostałym zakresie członkowie
wspierający posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członkowie wspierający mają obowiązek:
a) realizować zadeklarowaną pomoc na rzecz Stowarzyszenia,
b) przestrzegać statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnie opłacać składki, w przypadku korzystania z którejkolwiek z form działalności
Stowarzyszenia.


§ 13
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) złożenia przez członka rezygnacji z członkostwa z chwilą upływu miesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) wykluczenia przez Zarząd:
i. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez
dwa pełne miesiące,
ii. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień,
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
iii. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia przez
pół roku.
2. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu podając
przyczyny skreślenia lub wykluczenia wskazując prawo do odwołania. Od uchwały Zarządu w
sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest
rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest
ostateczna.
3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w
ust. 2.
4. Rezygnacja z członkostwa może zostać złożona Zarządowi Stowarzyszenia w każdym
momencie, na piśmie lub w formie dokumentowej (np. wiadomość e-mail).


Rozdział IV.
Władze Stowarzyszenia


§ 14
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.


§ 15
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu
głosowania tajnego. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.


§ 16
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych
członków, chyba że statut stanowi inaczej.


§ 17
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa do czasu odwołania.

 

§ 18
Walne Zebranie Członków
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku zawiadamiając Członków o jego
terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem
Walnego Zebrania. Zawiadomienie może zostać dokonane poprzez ogłoszenie na stronie
internetowej Stowarzyszenia. Zawiadomienia mogą zostać przekazane Członkom także drogą
mailową.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie może też zwołać Komisja Rewizyjna w przypadku nie
zwołania Walnego Zebrania przez Zarząd w sytuacjach wskazanych powyżej.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 19
1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
2. Głosowanie jest jawne.
3. Z posiedzeń Walnego Zebrania sporządza się protokół.

 

§ 20
1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Qinansowego i merytorycznego oraz
sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji
i) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady

 

§ 21
Zarząd
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się od 2 do 3 Członków, w tym Prezesa wybieranego na pierwszym
posiedzeniu zarządu lub na zebraniu założycielskim.
3. Członkowie Zarządu nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za pełnione funkcje. Członkowie
Zarządu mogą być zatrudnieni w stowarzyszeniu wyłącznie w celu świadczenia pracy innej
niż wynikającej z pełnienia obowiązków Członka Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

 

§ 22
Do kompetencji Zarządu należy:
a) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c) planowanie i prowadzenie gospodarki Qinansowej,
d) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
e) wykluczanie członków Stowarzyszenia,
f) zwoływanie Walnego Zebrania,
g) ustalanie wysokości składek członkowskich,
h) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
i) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu,
j) wykonywanie praw i obowiązków pracodawcy z wyjątkiem sytuacji wskazanej w

 

§ 26,
k) podejmowanie zobowiązań Finansowych w bankach i innych instytucjach na rzecz
Stowarzyszenia,
l) określanie zakresu działalności odpłatnej pożytku publicznego.

 

§ 23
Do kompetencji Prezesa Zarządu należy kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.

 

§ 24
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w
roku. Każdy członek Komisji ma prawo zwołać Posiedzenia Komisji.

 

§ 25
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e) wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego
członka Zarządu,
f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania walnego zebrania członków
przez zarząd w określnym terminie,
h) zawieranie umowy o prace z Członkiem Zarządu na warunkach wskazanych w § 21 ust. 3
statutu

 

Rozdział V.
Sposób reprezentacji

 

§ 26
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w tym w sprawach majątkowych,
uprawnionych jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających
łącznie.

 

Rozdział VI
Majątek i gospodarka Finansowa

 

§ 27
1. Źródłami Finansowania Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie
b) dotacje ze środków publicznych i prywatnych
c) darowizny (pieniężne i dary rzeczowe)
d) sponsoring
e) zbiórki publiczne, kampanie, akcje charytatywne
f) nawiązki sądowe
g) działalność odpłatna pożytku publicznego
h) spadki, zapisy
i) inne źródła: kredyty, pożyczki, lokaty
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę Qinansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
4. Stowarzyszenie nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do
członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywać majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywać majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VII.
Postanowienia końcowe

 

§ 29
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
bezwzględną większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania.

 

§ 30
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną
większością głosów przy obecności co najmniej ¾ członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera
likwidatora oraz określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 


Tekst jednolity Statutu po zmianach przyjęto Uchwałą nr 1 w dniu 7.11.2022 roku.

bottom of page