top of page

STATUT STOWARZYSZENIA
D WAY OF LIFE


Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§ 1
Stowarzyszenie D Way of life więcej niż taniec!, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na
podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r oraz postanowień niniejszego statutu.
§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tychy ul. Rybna 52 H.
§ 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Tychy i województwa śląskiego.
2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami
kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
§ 5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych
organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§ 6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać oddziały.
Rozdział II.
Cele i sposoby ich realizacji
§ 7
Celem stowarzyszenia jest:
a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
b) prowadzenie działalności sportowo- kulturalnej mającej na celu propagowanie aktywnego
wypoczynku wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
c) popularyzacja wiedzy i podnoszenie umiejętności swoich tancerzy oraz kształtowanie etyki
społecznej i zdrowej rywalizacji wśród członków,
d) upowszechnianie tańca jako dyscypliny sportowej i kulturalnej – droga propagowania jego
walorów za pomocą mediów i innych form promocyjnych.
e) prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i
młodzieży; prowadzenie działalności sportowej wśród dzieci, młodzieży, a także
mieszkańców całego kraju oraz upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego
wypoczynku,
f) stwarzanie właściwych warunków do uprawniania sportu, w szczególności w zakresie
tańca oraz specjalistycznego szkolenia w tej dziedzinie, jak i w innych dziedzinach sportu,
g) propagowanie rozwoju tańca i innych dziedzin sportu wśród dzieci i młodzieży, postaw
otwartości i tolerancji społecznej,
h) promocja sportu, rekreacji i turystyki aktywnej oraz rywalizacji sportowej wg zasad fair
play,
i) organizacja zawodów i imprez sportowych oraz imprez turystycznych (dla dzieci,
młodzieży i osób dorosłych),
j) organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych,
k) nawiązanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach,
l) wspieranie talentów tanecznych oraz promocja tancerzy i ich osiągnięć, w szczególności
poprzez pomoc w zarządzaniu ich rozwojem i karierami,
m)propagowanie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej osobowości
oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie podczas organizowanych
imprez i wyjazdów (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych),
n) propagowanie wolontariatu,
o) wydawanie publikacji.
§ 8
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku
publicznego poprzez:
a) prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku od 4 do 18 lat,
b) naukę tańca dzieci, młodzieży i dorosłych,
c) naukę akrobatyki dzieci, młodzieży i dorosłych,
d) organizowanie zajęć fitness dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
e) organizowanie warsztatów tanecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
f) organizowanie warsztatów akrobatycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
g) organizowanie turniejów tanecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
h) organizowanie pokazów tanecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
i) organizowanie artystycznych sesji fotograficznych,
j) branie udziału w ogólnopolskich, międzynarodowych, tematycznych turniejach
tanecznych, pokazach tanecznych i pokazach akrobatycznych,
k) organizowanie obozów taneczno – sportowo – rekreacyjnych,
l) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
m)organizowanie imprez kulturalnych i integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
n) zatrudnianie trenerów i instruktorów o najwyższych kwalifikacjach,
o) działalność wydawniczą, w tym wydawanie biuletynów, broszur, folderów, albumów,
nagrań audiowizualnych;
p) transport rekreacyjny dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
q) organizowanie treningów, ćwiczeń i zajęć sportowych wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych,
r) organizację zawodów sportowych oraz zajęć turystyczno-rekreacyjnych, kulturalnych,
artystycznych i rozrywkowych,
s) prowadzenie działalności poprzez występowanie z wnioskami, zapytaniami i opiniami do
właściwych władz i urzędów w sprawach organizacji imprez, zlotów i zawodów,
t) organizację szkoleń, treningów, prelekcji, pokazów i spotkań z zawodnikami sportowymi,
mających na celu propagowanie sportu, a w szczególności tańca,
u) podejmowanie działań promujących sportowców (zwłaszcza dzieci członków
Stowarzyszenia), takich jak stworzenie im możliwości brania udziału w zawodach,
treningach i imprezach na terenie Polski czy zagranicą,
v) prowadzenie własnej witryny internetowej jako ośrodka informacji o działalności
Stowarzyszenia,
w)współpracę z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o zbliżonych celach
działania,
x) organizowanie i prowadzenie wykładów dla szkół oraz innych organizacji i instytucji
zainteresowanych realizacją zadań zgodnych z celami Stowarzyszenia,
y) realizację własnych projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia,
z) opiniowanie / wsparcie merytoryczne w zakresie projektów dotyczących budowy,
przebudowy i modernizacji obiektów i ośrodków sportowych oraz budowę, przebudowę,
modernizację i organizację obiektów i ośrodków sportowych, w tym pozyskiwanie
funduszy na przedmiotowe cele oraz zarządzanie / administrowanie takimi obiektami i
ośrodkami, a także ich wynajem odpłatny lub nieodpłatny,
a)nadawanie odznak organizacyjnych oraz nagród i wyróżnień,
b)wypłacanie stypendiów na rzecz dzieci i młodzieży sportowo uzdolnionej,
c)inne działania realizujące cele statutowe, w szczególności: zakup wyposażenia
sportowego, organizację wyjazdów sportowych, ponoszenie kosztów organizacji turniejów
oraz innych imprez sportowych i integracyjnych, opłacanie zajęć z trenerami /
specjalistami, zakup żywności specjalistycznej dla sportowców (m.in. odżywki itp.),
ponoszenie kosztów wynajmu pomieszczeń, sal itp.
2. Działalność wskazana w ust. 2 prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji
pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna i nieodpłatna działalność
statutowa.
3. Nadwyżka przychodów nad kosztami jest przeznaczana na działalność pożytku
publicznego i nie może być przeznaczona do podziału pomiędzy członków
Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o
swobodzie działalności gospodarczej.
Rozdział III.
Członkowie Stowarzyszenia
§ 9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających
3. Członkiem zwyczajnym może być osoba, która złoży pisemną deklarację oraz jest osobą:
a) pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona
praw publicznych
b) małoletnią w wieku 16 – 18 lat posiadającą ograniczoną zdolność do czynności
prawnych
c) małoletnią poniżej 16 lat za zgodą opiekunów prawnych
4. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd na podstawie Uchwały podjętej nie później
niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji
§ 10
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać pełnoletnia osoba fizyczna oraz
osoba prawna, która zadeklaruje na piśmie pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną
w realizacji celów Stowarzyszenia. Składka członkowska w zadeklarowanej przez siebie
wysokości nie może być niższa niż składka członka zwyczajnego.
2. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później
niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji.
§ 11
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) jeżeli są Pełnoletni - biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz
Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach, wyjazdach, turniejach, warsztatach, szkoleniach oraz
imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
e) jeżeli są Małoletni - mają wszystkie prawa członka zwyczajnego oprócz czynnego i
biernego prawa wyborczego i bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu,
§ 12
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b) pełnoletni, uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
d) regularnego opłacania składek.
§ 13
1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, ani
prawa zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia, mogą jednak brać udział z
głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie
prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 14
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce
Prezesa Zarządu, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych
zobowiązań,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) wykluczenia przez Zarząd:
i. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez
dwa pełne miesiące,
ii. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień,
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
iii. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia
przez pół roku.
2. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu podając
przyczyny skreślenia lub wykluczenia wskazując prawo do odwołania. Od uchwały
Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała
Walnego Zebrania jest ostateczna.
3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady
określone w ust. 2

Rozdział IV.
Władze Stowarzyszenia
§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
§ 16
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu
tajnym bezwzględną większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o
przeprowadzeniu głosowania jawnego. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej
liczby kandydatów.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.
§ 17
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych
członków.
§ 18
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
§ 19
Walne Zebranie Członków
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat,
jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając Członków Zwyczajnych i Wspierających o
jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed
terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się
zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego
Zebrania Członków.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie może też zwołać Komisja Rewizyjna w przypadku nie
zwołania Walnego Zebrania przez zarząd w sytuacjach wskazanych powyżej.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 20
1. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku obrad.
2. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje prezydium w składzie przewodniczący i
protokolant.
§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz
sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji
i. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady
§ 22
Zarząd
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z
uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z od 2 do 3 członków, w tym Prezesa wybieranego na pierwszym
posiedzeniu zarządu lub na zebraniu założycielskim.
3. Członkowie Zarządu nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za pełnione funkcje.
Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w stowarzyszeniu wyłącznie w celu
świadczenia pracy innej niż wynikającej z pełnienia obowiązków Członka Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
§ 23
Do kompetencji Zarządu należy:
a. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
d. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f. wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g. zwoływanie Walnego Zebrania,
h. ustalanie wysokości składek członkowskich.
i. prowadzenie dokumentacji członkowskiej
j. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu
k. wykonywanie praw i obowiązków pracodawcy z wyjątkiem sytuacji wskazanej w § 26
l. podejmowanie zobowiązań finansowych w bankach i innych instytucjach na rzecz
Stowarzyszenia
ł. określanie zakresu działalności odpłatnej pożytku publicznego
§ 24
Do kompetencji Prezesa Zarządu należy kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
§ 25
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
w roku. Każdy członek Komisji ma prawo zwołać Posiedzenia Komisji.
§ 26
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego
członka Zarządu,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania walnego zebrania członków
przez zarząd w określnym terminie
h. zawieranie umowy o prace z Członkiem Zarządu na warunkach wskazanych w § 22 ust. 3
Rozdział V.
Sposób reprezentacji
§ 27
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w tym w sprawach majątkowych,
uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.
Rozdział VI
Majątek i gospodarka finansowa
§ 28
1. Źródłami finansowania Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie
b. dotacje ze środków publicznych i prywatnych
c. darowizny (pieniężne i dary rzeczowe)
d. sponsoring
e. zbiórki publiczne, kampanie, akcje charytatywne
f. nawiązki sądowe
g. działalność odpłatna pożytku publicznego
h. spadki, zapisy
i. inne źródła: kredyty, pożyczki, lokaty
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
4. Stowarzyszenie nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz
osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji
pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywać majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywać majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
Rozdział VII.
Postanowienia końcowe
§ 29
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
bezwzględną większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
§ 30
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej ¾ członków uprawnionych
do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera
likwidatora oraz określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
Statut przyjęto uchwałą w dniu 20 grudnia 2019 roku
Tekst jednolity Statutu po zmianach wskazanych w Uchwale nr 1/2020 przyjęto Uchwałą nr
2/2020 w dniu 27 lutego 2020 roku.
Dominika Cybulska – Musz Martyna Goik
Prezes Zarządu Członek Zarządu

bottom of page